Szanowni Państwo,
administratorem Waszych danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1.  Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

2.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

3.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl